Terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Grafsteenwinkel

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Grafsteenwinkel , zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.

1.1 Door het plaatsen van een bestelling via Grafsteenwinkel worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing.

Grafsteenwinkel wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Opdrachtnemer behoudt zich uit het recht voor prijzen voor opdracht te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.

2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op grafsteenwinkel.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief b.t.w.

3.2 De betaling dient zonder enige sommatie en/of aanmaning binnen 14 werkdagen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de bankrekening van opdrachtnemer.

3.3 Betaling dient te geschieden via bankoverschrijving.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

3.6 Vanwege het karakter van de geleverde producten (maatwerk) wordt er een aanbetaling gevraagd van 10% van het totaalbedrag.

Artikel 4. Levering

4.1 De  levertijden bedragen circa 12 - 20 weken tenzij anders overeengekomen. Bij  overschrijding van de levertijd dient opdrachtnemer  u tijdig op de hoogte te stellen zodat u de overeenkomst kunt ontbinden of een nieuwe levertermijn kunt afspreken. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen terug gestort te worden.                       

4.2 De levertijd gaat in op het moment dat de getekende tekst lay-out en aanbetaling is ontvangen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.

5.2 Meetgegevens blijven ten alle tijden eigendom van Grafsteenwinkel en zullen niet vrijgegeven worden als er geen bestelling wordt geplaatst.

Artikel 6. Reclame

6.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen de wettelijke meldingstermijn van 5 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

6.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

6.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

6.4 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis vervangen.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2  Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van opdrachtnemer.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

7.5 Indien opdrachtnemer , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van opdrachtnemer of de fabrikant zijn verricht;

 - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

7.8 De Koper is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen opdrachtnemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Indien een klacht gegrond wordt verklaard opdrachtnemer  zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

7.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

7.10. Arbeidsloon/reiskosten vallen niet binnen de garantie.

Artikel 8. Recht van Retour

Vanwege het maatwerk karakter van de geleverde goederen door Grafsteenwinkel is er geen recht op retour.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal, maar ook begrafenissen op de begraafplaats. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 10. Uitvoering

10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Artikel 12. Online afbeeldingen

12.1. Grafsteenwinkel is niet aansprakelijk voor afwijkende kleurafbeeldingen ten opzichte van het werkelijk te ontvangen product. 

12.2. Grafsteenwinkel biedt klanten de mogelijkheid gratis kleurstalen te bestellen aan om kleurechtheid en materiaal in daglicht te beoordelen. Wanneer klant afziet van het bestellen van kleurstalen kan geen sprake zijn van reclamatie op basis van kleurafwijking, product structuur dan wel andere afwijkingen hieraan.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Grafsteenwinkel 9,4 / 10 - 135 Reviews @ Feedback Company